Връзки за достъпност

Извънредни новини

Синеморец, Резово, Варвара. Когато до селото изникне още половин село


Ако отидете в Синеморец след няколко години, може и да не видите тази гледка
Ако отидете в Синеморец след няколко години, може и да не видите тази гледка

Алеята пред бар „Кораба“ в Синеморец разкрива неповторима гледка към устието на Велека. Твърде скоро обаче оттам ще може да се вижда най-много балконът на отсрещната вила. При условие, че проектът за общ устройствен план на община Царево бъде приет в сегашния си вид.

„Ако тези имоти се застоят, ще се получи същия пейзаж като във всеки друг курорт по Черноморието.“ Това казва Николай Пенев, който е прекарал по-голямата част от живота си в Синеморец. Подобно на много хора в района той се издържа като дава под наем къща за гости. Според него евентуално увеличаване на застрояването ще повлияе негативно не само на природата, но и на бизнеса на хората в селото.

„Очаквам да паднат цените на легло, на стая. Да се промени типа гости, които идват. Просто защото Синеморец е такъв, какъвто е, защото е малък, защото е със страхотни плажове, с дива природа, прекрасна и чиста река. Хората, които идват тук, идват точно затова. Тези, които идват случайно, защото са чули от някого, обикновено не се връщат тук. А тези, които наистина обичат Синеморец, го обичат заради точно този тип туризъм.“

Тези, които наистина обичат Синеморец, го обичат заради природосъобразния туризъм.
Николай Пенев, жител на Синеморец

Предвиденият за урбанизиране терен в Синеморец обхваща както този имот, който е общинска частна собственост и може да бъде продаден или отдаден под наем от Община Царево на частен инвеститор, така и други общински или частни терени, които ще бъдат превърнати във вилни зони. Подобни са предвижданията и за други населени места в района.

В момента проектът за изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Царево е на етап обществени консултации. Обсъждането ще се проведе през април. До края на март 2020 експертите и гражданите могат да изпращат своите становища. Те имаха по-малко от два месеца да се запознаят с няколко гигабайта информация, разпръсната в няколко папки и файлове с имена, съставени само от символи.

Подновяването на процедурата по приемане на ОУП на Царево цели да реши един проблем, който е на повече от 10 години – общината просто няма такъв, което пречи на всякакъв вид планиране на развитието на територията.

В последния проект за изменение на ОУП на Царево обаче местните хора и природозащитниците виждат сериозни проблеми. Те не са свързани само със значителното разширяване на урбанизираните зони, а и с липсата на решения на фундаментални въпроси. Например откъде ще идва питейната вода за новите жилища и как и дали изобщо отпадната вода ще се пречиства.

Новият устройствен план в числа

В Синеморец, Варвара и Резово, които се намират на територията на природен парк „Странджа“, ще бъде извършено възможно най-голямо разширяване на застроените площи. Това гласи проектът за изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Царево.

В числа ситуацията изглежда по следния начин. Територията, на която ще бъде разрешено да се строи в землището на Синеморец, се увеличава с близо 50% спрямо застроените площи в момента. Урбанизираната площ в селото се предвижда да стане от 61,5 хектара 94,7 хектара. „Все едно до селото изниква още половин село“, обобщават местните. Освен разширението на жилищната зона на север, се предвижда и създаване на вилна зона в местността „Поляните“, на Южна вилна зона близо до плаж Бутамята, създаване на къмпинг в същата местност.

Варвара ще увеличи застроената си площ от 65,5 на 86,8 ха. Резово ще порасне двойно – от 19,9 ха сега на 41,1 ха. По-голяма част от новоурбанизираните територии досега са били ниви, а според проекта за изменение на ОУП ще станат вилни зони.

Общо се предвижда урбанизираните зони на територията на парк „Странджа“ да се увеличат с 835 декара – от 423 ха според опорния план, който включва сега застроените площи, на 506 ха. От общо 1 207 ха на територията на цялата община Царево (или 2,33% от територията ѝ) урбанизираните площи ще станат 1723 ха или 3,36%.

Защо и как е решено, че има нужда от толкова много нови жилищни сгради и вили, при положение че в самия проект е посочено, че 62,6% от жилищата и в момента са необитаеми, е ключов въпрос, смятат местни и природозащитници.

И все пак колко са плажовете

На много места се забелязват несъответствия в посочената активна плажна площ, има дублиране. Вместо активна плажна площ е слагана цялата площ на плажа заедно с дюните.
Тома Белев, природозащитник

Екологът Тома Белев, сега общински съветник в София и член на „Асоциация на парковете в България“, отбелязва, че ключов фактор е капацитетът на плажовете. „От него зависи каква територия ще може да се застроява“, казва той в телефонен разговор. „На много места се забелязват несъответствия в посочената активна плажна площ, има дублиране. Вместо активна плажна площ е слагана цялата площ на плажа заедно с дюните. Капацитетът на плажовете в Царево е около 57 хил. души. Според изчисленията в проекта той е 75 хил. души“, посочва експертът.

Такова дублиране се забелязва например в землището на Резово. Плаж „Силистар“ е посочен веднъж като „Силистар“ и веднъж като „Силистар Резово“ с общо активна плажна площ от малко над 58 хил. кв. м. Според оценките на „Асоциация на парковете“ при отстраняване на тази и подобни неточности, площта на активната плажна ивица ще намалее от 602 203 кв. м., колкото е посочено сега в плана, до 459 877кв.м.

Обърнахме се с такъв въпрос към арх. Светлана Александрова от фирмата, изготвила проекта „Форум - Александрови“. „Имаме специализирани карти, официално подадени от Агенция по кадастъра, и ние си послужихме с информацията в тях“, посочи арх. Александрова, с която също разговаряхме по телефона.

Това е астрономическо число, но така е по международно приети стандарти.
Светлана Александрова, "Форум Александрови"


„За да определим капацитета на плажните ивици, си служихме с площта на активната плажна ивица, тоест без дюни, както и скали и заблатени места. Има международно приет стандарт за 8 кв. м за един плажуващ. Пресметнахме, че всички плажни ивици могат едновременно да поберат 75 000 плажуващи хора“, каза тя. И допълни: „Това е астрономическо число, но така е по международно приети стандарти. На практика това би било едно голямо натоварване. Ние отчитаме, че такова се получава в пиковите август и септември и в определени интервали от денонощието.“

Друг проблем, свързан с изчисляването на капацитета за настаняване, е изпускането на вилните зони в пресмятанията. Те заемат 630 ха застроена площ и биха подслонили близо 52 000 почиващи според нормите, използвани в проекта. „С техния капацитет се надхвърля значително определеният в плана капацитет на плажовете от 75 274 души“, посочва Тома Белев. На практика застрояването, което се предвижда по проекта за ОУП е за около 127 000 души.

Откъде ще идва водата и къде ще отива

Евентуалното увеличаване на застоените площи повдига въпроса откъде ще идва допълнително вода. Община Царево се захранва от яз. „Ясна поляна“. Той се използва и от Приморско. Максималният му капацитет е 680 л/с. „Преди две години беше приет ОУП на Приморско, който предвижда ползване на 412 л/с вода от язовира. Царево заявява, че ще ползва 663 л/с и въпросът е откъде ще дойде количеството вода, което не достига“, посочва Тома Белев.

Светлана Александрова казва, че предвиждането е стъпило върху данни от Басейнова дирекция – Варна за неизползвани подпочвени води, годни за питейно водоснабдяване. Освен това се предвижда, че общината може в бъдеще да използва вода от язовир на територията на общ. Созопол, който все още не е влязъл в експлоатация. „Не е ясно кога ще стане готов той. Но той е потенциал, който следва да го имаме предвид.“

Проблем остава и пречистването на отпадните води. В плана са предвидени площадки за пречиствателни станции в Ахтопол и Синеморец, които в момента нямат такива. Не е посочено обаче къде ще заустват отпадните води. Съответно в докладните за екологична оценка (ДЕО) и за оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ДОСВ) не е оценено как изливането на отпадни води би повлияло на околната среда.

А как ще се отрази на защитените зони

Отговор на този въпрос трябва да даде именно доклада за оценка на степента на въздействие (ДОСВ). В него обаче не се споменава нито един конкретен растителен или животински вид. Говори се в групи. И макар че той дава положителна оценка именно на този проект за изменение на ОУП, в него има констатации, че ако предвижданията му се изпълнят, това ще засегне сериозно някои местообитания и съответно видове.

Посочва се например, че местата за размножаване на 17 вида птици ще бъдат частично унищожени, а на други 6 – увредени, като това противоречи на европейската директива за местообитанията.

Според Тома Белев докладът има непълноти. Не е оценено въздействието върху защитената зона „Ропотамо“ например, а като причина за това е посочено, че тя не е изрично записана от възложителя. „Не са оценявали въздействието на предвижданията на плана за територии, които не попадат в самите защитени зони. Това също противоречи на европейското законодателство, защото всяко инвестиционно намерение – в зоната или извън нея – оказва въздействие върху „Натура 2000“. Ако Царево, както е на ръба на „Странджа“, се застрои и стане 200 000 човека, със сигурност би оказвало влияние върху цялата зона“, казва още той.

Друг проблем е, че използваните данни за местообитанията, предоставени от министерството на околната среда (МОСВ), не са актуални и при голяма част от тях може да се установят несъответствия. Това е посочено и в доклада за въздействие, потвърди го и Светлана Александрова, която посочи, че това са официалните данни, с които фирмата е работила.

Кога все пак Царево ще има устройствен план

Срокът за консултации по проекта беше удължен до 31 март, а общественото обсъждане ще бъде на 13 април в читалището в Царево. Дотогава се очаква десетки неправителствени организации и граждани да изпратят становища. От фирмата, изготвила плана, обявиха готовност да работят с тях, за да се изработи окончателен вариант на плана.

След като той бъде приет веднъж обаче, той не може да се обжалва. Това може да се направи само с екологичната оценка.

Желанието на Общината е да има общ устройствен план. Защото в продължение на 10 години няма такъв и липсата на правила води до невъзможност на общината да работи, да живее, да се инвестира в нея.
Георги Лапчев, кмет на Царево


Свободна Европа потърси коментар и от Община Царево. Кметът Георги Лапчев посочи, че общината „не е страна по този общ устройствен план. Онова, което се обсъжда, е територията, на която той се случва“.

„Желанието на Общината е да има общ устройствен план. Защото в продължение на 10 години няма такъв и липсата на правила води до невъзможност на общината да работи, да живее, да се инвестира в нея. Липсата на ОУП води до това да не може да се съхрани природата във вида, в който местните хора желаят. (…) Да се спрат всякакви зловредни фалшиви новини, клюки и говорения от типа „Тук има амбиции да се случи нещо“ или „Тук няма необходимата амбиция да се случи каквото и да е“, каза той и отказа да посочи какви точно фалшиви новини има предвид.

13-годишната сага с ОУП на Царево

Към 2006 г., когато започват протестите срещу изграждането на комплекса Златна перла край Варвара, в Царево е сила Териториален устройствен план от 1998 г. Тогава министърът на регионалното развитие Асен Гагаузов сключва договор с фирма „АСА“ на арх. Калин Тихолов за изработване на изменение на ОУП на община Царево.

Новия ОУП предвижда застрояване на близо 100% от крайбрежната част на Природен парк Странджа и узаконяване на спрения строеж „Златна перла“. В началото на август 2008г. МОСВ съгласува екологичната оценка на ОУП на Царево , скривайки решението за да не бъде обжалвано и на 13 август той е одобрен от МРРБ.

Неправителствени организации завеждат дела. През 2013 3-членен състав на ВАС отменя заповедта за ОУП на Царево. Следващата година 5-членен състав на ВАС отмени решението на отхвърля жалбата поради необжалваемост на ОУП.

След намесата на Европейската комисия министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева издава заповед за започване проект на преработването на ОУП за цялата територия на Община Царево, с което се спира и изпълнението му. През 2015 е обявена обществена поръчка за изработване на нов ОУП, която е спечелена от „Форум Александрови“ ЕООД.

XS
SM
MD
LG