Връзки за достъпност

Извънредни новини

Каква помощ можем да получим от държавата заради затварянето


Заради новите мерки, въведени от правителството, на голяма част от бизнесите се наложи отново да затворят. Много работници и служители няма да могат да работят най-рано до 21 декември
Заради новите мерки, въведени от правителството, на голяма част от бизнесите се наложи отново да затворят. Много работници и служители няма да могат да работят най-рано до 21 декември

С последното затягане на мерките срещу разпространението на пандемията от COVID-19 в България държавата въведе нови ограничения за бизнеса. Най-малко до 21 декември остават затворени всички питейни и хранителни заведения, големите търговски обекти като моловете, а забрана за извършване на дейност беше наложена на туристическите пътувания, екскурзиите с организиран транспорт, както и груповите посещения на туристически обекти и др.

Работещите в момента схеми са "Запази ме" - за служители на затворени бизнеси, "60 на 40" - за работодатели, безлихвени кредити за физически лица, кредити за бизнеса от ББР, помощ за семейства, чиито деца учат дистанционно.

В следващите редове можете да откриете подробности за възможностите, които към момента се предоставят от държавата:

Запази ме” – 24 лв. на ден

За кого е мярката?

Мярката, която беше въведена с решение на Министерския съвет, е пряко свързана с новите ограничения.

От тази мярка могат да се възползват служителите във всички предприятия, които директно са преустановили стопанската дейност в резултат от наложени противоепидемични мерки. Тя включва предоставяне на 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск за всеки, които се осигурява на пълно работно време или пропорционално на уговореното време в трудовия му договор.

По тази мярка компенсации могат да получат всички, чиято заповед за неплатен отпуск е била връчена след 29 октомври и не по-късно от 21 декември. Максималният обхват на действие е 60 дни.

Как да кандидатствам?

Кандидатстването може да бъде извършено по електронен път, чрез използване на персонален идентификационен код през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), подписано с квалифициран електронен подпис, както и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Вариант за подаване е и с препоръчано писмо с обратна разписка, както и на хартиен носител в бюрата по труда.

Необходимите документи можете да намерите на сайта на Агенцията по заетостта.

Помощ за семейства, чиито деца учат от разстояние

МТСП ще изплаща помощ за семействата с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка. От подкрепата за дистанционното обучение ще могат да се възползват семейства, при които дистанционното обучение може да не се случва в електронна среда.

От мярката могат да се възползват семейства, при които двамата или единият от работещите родители не могат да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получават обезпечение за временна нетрудоспособност. В групата попадат и родителите останали без работа, които нямат право на обезщетение или то се равнява на по-малко от 915 лв. на месец, както и такива, чийто личен доход е по-малък или равен на 150% от минималната работна заплата.

Колко мога да получа?

Размерът на обезщетението се определя от броя на децата в семейството, както и от броя на работните дни, в които децата не посещават училище.

Семействата с едно дете получават по 610 лв. на месец, а тези с две и повече деца по 915 лв.

Когато ограниченията са в срок между 6 и 10 работни дни семействата с едно дете получават 305 лв., а с тези с две и повече деца 457, 50 лв.

При ограничения до 5 работни дни семействата с едно дете получават 152, 50лв., а за семействата с две и повече деца сумата е 228, 75 лв.

Помощта се отпуска в срок до края на месеца, следващ този, за която е била отпусната.

Как се кандидатства

Месечната помощ се получава въз основа на заявление, подадено в Дирекция “Социално подпомагане“ по настоящ адрес най-късно до края на месеца, следващ месеца, в който са въведени ограниченията в училището или детското заведение.

Родителите трябва да предоставят документи за брутните си доходи от трудови възнаграждения, извършени услуги с личен труд, дейност в областта на селското или горското стопанство, стипендии и други доходи. Изисква се и бележка от работодател, че служителят е в неплатен отпуск и не може да извършва дистанционно работата си, служебна бележка, че детето не посещава учителска ясла или детска градина.

Заявлението може да се предостави лично, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път чрез ССЕВ. С квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на НОИ.

Допълнителна информация можете да откриете тук.

"60 на 40"

Програмата продължава действието си като вече се намира в третия си етап от началото на пандемията.

Подкрепата на държавата се равнява на 60% от осигурителния доход на работниците и служители за месец август 2020 г.

За мярката, както досега, могат да кандидатстват тези, чиито фирми са затворени в следствие на заповеди за ограничаване на дейности, издадени от държавата. В това число попадат и работниците във всички компании, които заради ограниченията са работили на непълно работно време или са ползвали отпуск заради преустановената дейност.

Право на подкрепа имат и учредените преди 1 септември 2019 г. дружества, които имат спад в приходите не по-малко от 20% за месеца, предхождащ този, в който подават заявлението за изплащане на средства, спрямо същия месец на предходната календарна година.

По мярката могат да кандидатстват и представителите от сектора на хотелиерството и ресторантьорството, както и тези с икономическа дейност с код 49.39 “Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“.

Заявленията за изплащане на средствата се подават в дирекция „Бюро по труда“, на чиято територия е мястото на работа на работниците и служителите, за които се заявява изплащане на компенсации.

Всички необходими документи, както и указания за попълването им можете да откриете тук.

Документите могат да бъдат изпращани и по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), подписани с квалифициран електронен подпис. Съществува и възможност за изпращане на препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензираните пощенски оператори.

Подробен наръчник за кандидатстване по схемата „60/40“ можете да откриете тук.​

Информация за подкрепените фирми можете да откриете в сайта на Националния осигурителен институт.

Безлихвени кредити за физически лица до 4500 лв.

Кой може да се възползва?

Друг от функциониращите до момента инструменти е възможността за кандидатстване за безлихвени кредити до 4500 лева, които са гарантирани от държавата.

От тази мярка могат да се възползват служители на трудов договор, които са в неплатен отпуск, както и самоосигуряващите се, които имат спад в доходите поне 20% спрямо данните, посочени в годишната данъчна декларация за 2019 г.

Работниците на трудов договор трябва да са били в трудово правоотношение поне 6 месеца преди да излязат в неплатен отпуск.

Как?

Тук можете да видите списъка с търговските банки, които предоставят безлихвените заеми.​

За безлихвен кредит ще може да се кандидатства до 31 декември 2020 г. Той ще бъде със срок до 5 години, с минимум 6 и максимум 24 месеца гратисен период.

Средствата, които се отпускат, са по 1500 лв. на месец за срок до 3 месеца (общо 4500 лв.).

Необходимите документи, които трябва да бъдат представени в банките са:

Валиден документ за самоличност (копие на лична карта или паспорт) и, в зависимост от ситуацията: - копие от трудов договор или документ за неплатения отпуск. Кандидастването може да стане и с документ за регистрация. Ако случаят е свързан със самоосигуряващо се лице, трябва да бъде представена декларация за прекъсната дейност или за спряната дейност на предприятието, декларация за самоосигуряващо се лице образец на НАП, както и документи за спад в доходите.

Отговори на най-често задаваните въпроси за безлихвените кредити за физически лица можете да откриете тук

Програма за подкрепа на бизнеса на малки, средни и големи компании

Освен безлихвените кредити за физическите лица до 4500 лв. Българската банка за развитие предлага и програма за подкрепа на бизнеса.

С нея се цели осигуряване на ликвидност на кредитополучателите, въпреки затрудненото им положение, да им изискват намалено обезпечение, от 0% до 50% от размера на кредитите и да намалят приложимия годишен лихвен процент с 0,8%. ББР предоставя и гаранционно покритие на 80% от главниците на всеки от кредитите по програмата.

Кой може да кандидатства

Микро, малки и средни предприятия, по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), както и големи предприятия, представляващи търговски дружества по смисъла на Търговския закон, които страдат от негативните икономически ефекти от COVID-19.

От бизнесите се изисква да не са били в затруднено положение към 31.12.2019 г., което се установява чрез проверка на предварително зададени критерии. За малките предприятия е достатъчно да не са били в процедура по несъстоятелност и да не са получавали помощ за оздравяване или преструктуриране.

Кандидатстването може да става по една от следните причини: спад на оборота за първото тримесечие, спрямо същия период през предходната година, наличие на вземания от клиенти, които не са получени и са неразплатени към доставчици, прекратени доставки от внос, случаи на болест и самоизолация на служители и общо намаление на броя на заетите лица и други.

Колко може да се получи?

Малките и средни предприятия, които търпят негативни последици от пандемията, могат да получат до 1 млн. лева кредит, а големите предприятия до 2 млн. лв.

Къде да кандидатствам?

Банките партньори на ББР, които участват в изпълнението на програмата са: Българо-американската кредитна банка, Инвестбанк, Пощенска банка, УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Първа инвестиционна банка, Търговска банка и Алианц Банк.

Допълнителна информация можете да откриете тук.

  • 16x9 Image

    Свободна Европа

    Свободна Европа е службата за България на Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). От 1950 г. до 2004 г. излъчва предавания на български език. От началото на 2019 г. Свободна Европа е възстановена като дигитална платформа за предоставяне на мултимедийно съдържание на български език.

XS
SM
MD
LG